ชื่อ - นามสกุล :พันจ่าตรีพิสิฐ รักพรม
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :
Telephone :0610282511
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม : นางศักดิ์ศรี
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หน้าที่ในกลุ่ม : นายวิสุทธิ์
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : นางสาวธันย์ชนก
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : นายวิโส